Holiday Invitational

Girls: Dudley vs Hillside (Mix 101.5 Girls Bracket)