Extra Effort: Tony Douglas, Zebulon (Nov. 5, 1987)